MENU

Onderzoek

Ruim de helft van alle leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs maakt zich zorgen over de kansenongelijkheid van hun leerlingen. Zij signaleren dat het afstandsonderwijs vooral kansarme leerlingen treft. De corona-crisis heeft dit beeld nog eens bevestigd.

Bazalt Groep heeft in september 2020 een representatief onderzoek gehouden onder leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. Doel van het onderzoek was zicht te krijgen op de kansen(on)gelijkheid van leerlingen. De belangrijkste uitkomsten:

Onderwijs op afstand treft met name kansarme leerlingen

Dit wordt aangegeven door het overgrote deel van de onderzoeksgroepen. Sprake is van lichte tot stevige nadelige effecten (tussen de 74% en 83%).

Door de coronacrisis is er meer zicht gekomen op de kansarme leerlingen

De meerderheid van de leraren VO (69%), schoolleiders VO (76%), leraren PO (72%) en  schoolleiders PO (64%) geeft aan dat het onderwijs op afstand (vanwege corona) voor hen zichtbaarder heeft gemaakt welke leerlingen er op hun school kansarm zijn.

Kansenongelijkheid wordt met name veroorzaakt door de thuissituatie

Uit de resultaten blijkt dat met name de thuissituatie/achtergrond (minder ondersteuning, minder aandacht, minder (ICT)-middelen en een lagere opleiding van ouders) een grote invloed heeft of een leerling kansrijk of kansarm is.

Ruim de helft tot tweederde van de onderzoeksgroepen ervaart kansenongelijkheid tussen leerlingen op hun school

Tussen de 59% (leraren PO) en 65% (leraren VO) vindt dat er sprake is van kansenongelijkheid tussen leerlingen. Circa de helft maakt zich hierover ook zorgen. Een (ruime) meerderheid vindt dat kansenongelijkheid tussen leerlingen kan worden tegengegaan.

Het primair onderwijs ziet iets meer kansenongelijkheid dan enkele jaren geleden

Per saldo is de kansenongelijkheid volgens leraren en schoolleiders in het VO vrijwel hetzelfde gebleven. Leraren en (met name) schoolleiders in het PO vinden dat er per saldo iets meer kansenongelijkheid is dan enkele jaren geleden.

Kansenongelijkheid tegengaan is een gedeelde taak, met name van de school met de ouders van leerlingen

Het merendeel van de onderzoeksgroepen geeft aan dat het deels een taak is van de school, maar ook deels bij anderen ligt (tussen de 63% en 73%). Hier worden vooral overheden genoemd: gemeenten, OCW en de politiek. Circa 9 op 10 van de respondenten ziet een gedeelde taak met de ouders.

De school kan invloed hebben op het kansrijker maken van kinderen

Veel leraren zijn zich bewust van hun rol bij het tegengaan van kansen ongelijkheid  (75% PO, 59% VO). De schoolleiders zij er zelfs nog positiever over (89 tot 84%).

Het merendeel van de onderzoeksgroepen is ervan overtuigd zelf invloed te kunnen hebben op het tegengaan van kansenongelijkheid in de klas en op school (55 tot 76%)

Veel leerkrachten en docenten voelen zich niet bekwaam om hun leerlingen kansrijker te maken

Minder dan de helft (43 tot 40%) van de werkers in het onderwijs geeft aan over de vaardigheden te beschikken om kansenongelijkheid tegen te gaan.

Het onderzoek

OnderzoeksgroepenNetto-respons
Leerkrachten primair onderwijs300
Schoolleiders primair onderwijs200
Docenten voortgezet onderwijs300
Schoolleiders voortgezet onderwijs200
Totaal1000

Het onderzoek is verricht door onderwijsonderzoekbureau DUO. De enquĂȘte is in september 2020 afgenomen onder vier onderzoeksgroepen.

De uitkomsten van het onderzoek zijn representatief voor de groep leraren en schoolleiders PO en VO. Doel van het onderzoek was inzicht krijgen in:

– de mogelijke gevolgen van het coronavirus en het afstandsonderwijs
– wat deze groepen verstaan onder kansen(on)gelijkheid
– wat een leerlingen kansrijk of kansarm maakt
– de ontwikkeling van kansen(on)gelijkheid t.o.v. 2016 (eerder verricht onderzoek)
– de rol die scholen voor zichzelf (en andere partijen) zien bij het tegengaan van kansenongelijkheid.

Werken aan het vergroten van kansengelijkheid?

Onderzoeksrapport aanvragen

U gebruikt een sterk verouderde browser. Om deze site optimaal te benutten raden wij u aan Google Chrome te downloaden. Download gratis